Informujeme Vás, že na tejto stránke používame súbory cookies a iné technológie pre správne fungovanie a zlepšenie chodu stránky, jej zabezpečenie, poskytovanie funkcií sociálnych sietí, prispôsobenie obsahu používateľom a analýzu návštevnosti a správania používateľov. Pre viac informácií si prečítajte naše podmienky používania ktoré sú platné od 9.6.2018. Spracovaniu cookies môžete zabrániť zmenou nastavenia vo vašom internetovom prehliadači.

Podmienky použitia : meskanievlakov.tk

 • 1. Úvodné ustanovenia
  1. Tieto podmienky upravujú používanie stránok meskanievlakov.tk – webových stránok prevádzkovaných na internetovej doméne meskanievlakov.tk resp. www.meskanievlakov.tk (ďalej len Stránka). Stránka zahŕňa všetky a akékoľvek časti webovej stránky, jej podstránok, ich obsah, zdrojové a strojové kódy tak ako je v akomkoľvek čase dostupná a prevádzkovaná na vyššie uvedenej doméne.
  2. Akceptovaním týchto podmienok a používaním stránky súhlasíte s podmienkami, ktoré sú v nich obsiahnuté.
  3. Tieto podmienky platia pre každého kto akýmkoľvek spôsobom používa stránku.
  4. Sme oprávnení tieto podmienky kedykoľvek meniť alebo upravovať. Takto zmenené podmienky budú platné a účinné momentom ich zverejnenia na webovej stránke a používaním stránky (každým použitím stránky) vyjadrujete súhlas s týmito novými podmienkami. Ste povinný sa s novými podmienkami pred ďalším používaním stránky oboznámiť.
  5. Pokiaľ nesúhlasíte s akýmikoľvek podmienkami uvedenými v týchto podmienkach, potom stránku nie ste oprávnený používať a mali by ste ukončiť jej používanie. Váš prístup k stránke môže byť v takej situácii zamedzený. Ak ste nespokojný s akoukoľvek časťou stránky alebo jej funkcionalitou, potom jediným spôsobom vyjadrenia nesúhlasu je prestať stránky používať.
 • 2. Podmienky používania stránky
  1. Používanie stránky je možné bez obmedzenia veku.
  2. Ako užívateľ stránky sa zaväzujete
   1. nepoužívať stránku na odosielanie alebo šírenie akejkoľvek formy propagácie alebo reklamy tretích strán alebo ich produktov a služieb (vrátane ich webových stránok, účtov na sociálnych sieťach) vrátane vkladania textov či vodotlačí do videí a obrázkov, ktoré nie sú výslovne povolené autorom stránky alebo na odosielanie alebo šírenie nevyžiadaných emailových správ;
   2. nepoužívať stránku akýmkoľvek spôsobom na prevádzku alebo propagáciu súťaží, hier a stávok, poskytovanie úverov, pôžičiek alebo iných finančných plnení, ponuky práce, na šírenie marketingových materiálov, spamov, hoaxov, falošných správ, podvodov alebo inak nevhodným spôsobom;
   3. používať stránku výlučne dovoleným spôsobom, v súlade s týmto podmienkami a/alebo platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky;
   4. ďalej nepredávať, neprenajímať, neposkytovať za odplatu alebo bezodplatne stránku alebo jej časť tretím osobám bez súhlasu autora (napr. ako „cloud computing“ alebo „software as a service“) alebo právo na používanie stránky akokoľvek nezaťažiť.
  3. Ako užívateľ stránky nesmiete
   1. zhromažďovať, spracovávať alebo inak nakladať s osobnými údajmi alebo iným obsahom patriacim meskanievlakov.tk alebo iným užívateľom stránky pre akýkoľvek účel;
   2. bez výslovného súhlasu autora používať automatické prostriedky a nástroje (robotov) na automatické používanie stránky bez ľudského zásahu užívateľa;
   3. bez výslovného súhlasu autora používať automatické prostriedky a nástroje (robotov) na sťahovanie, analýzu a získavanie údajov, dát a obsahu stránky, ich triedenie alebo využívanie inak ako v súlade s týmito podmienkami alebo so súhlasom autora s výnimkou nekomerčných internetových vyhľadávačov a nekomerčných verejných archívov;
   4. neoprávnene pristupovať k počítačovému programu, systémom, serverom alebo infraštruktúre stránky alebo iným systémom meskanievlakov.tk alebo vykonávať činnosť, ktorá ohrozuje prevádzku stránky, znižuje jej kvalitu alebo narušuje jej funkcionalitu;
  4. Stránku smiete používať len spôsobom, ktorý sme na používanie stránky vytvorili za použitia internetových prehliadačov. Nevstupujte na stránku inak ako prostredníctvom na to určených programov a rozhraní.
  5. Používanie stránky nesmiete zneužívať. Sme oprávnení pozastaviť alebo zrušiť podľa vlastného uváženia také používanie stránky, ktoré by odporovalo týmto podmienkam alebo inak podľa nášho vlastného uváženia zasahovalo do prevádzky a používania stránky.
  6. Akékoľvek reštrikcie uvedené v tomto článku podmienok platia vo všeobecnosti okrem prípadov, ak je niektoré použitie stránky výslovne povolené všeobecne záväznými právnymi predpismi a v takom prípade výlučne v rozsahu takéhoto zákonného povolenia.
  7. V súvislosti s používaním stránky môžeme do jednotlivých častí stránky umiestniť reklamu tretích strán. Rozsah umiestnenej reklamy sme oprávnení podľa vlastného uváženia meniť a rozširovať. Ako užívateľ stránky dávate svoj súhlas s umiestňovaním reklamy v jednotlivých častiach stránky.
  8. Portál môže využívať aj iné služby tretích strán. Používanie týchto služieb môže byť upravené v podmienkach poskytovateľov týchto služieb.
  9. Portál môže obsahovať odkazy na iné webové stránky a súbory. Stránka nekontroluje obsah týchto webových stránok a súborov a autor stránky nie je v žiadnom prípade zodpovedný za ich obsah, služby a materiály na týchto webových stránkach.
 • 3. Práva k stránke a obsahu
  1. Výlučným vlastníkom a držiteľom všetkých majetkových práv a ostatných práv duševného vlastníctva k stránke a akejkoľvek jeho časti, obsahu stránky, ochranným známkam a logám stránky je výlučne autor stránky meskanievlakov.tk.
  2. Akceptovaním týchto podmienok a používaním stránky nenadobúdate akékoľvek majetkové práva, licencie, sublicencie alebo iné práva k stránke (najmä nie právo upravovať, meniť, zasahovať do stránky, spracovať, adaptovať a vytvárať odvodené diela, vytvárať kópie stránky, stránku alebo jej kópie ďalej distribuovať a pod.). Stránka a všetky jej súčasti, vrátane grafických prvkov, ich rozloženia, textov, rozhraní a iných súčastí stránky sú chránené podľa práva Slovenskej republiky a medzinárodných zmlúv v oblasti práv duševného vlastníctva. Akékoľvek použitie stránky inak ako v súlade s týmito podmienkami vyžaduje písomný súhlas autora stránky. Nie ste oprávnený bez súhlasu autora stránky používať značky a logo stránky ani používať iné grafické prvky stránky.
  3. Nie ste oprávnený meniť zdrojový alebo strojový kód stránky a snažiť sa o ich spätný preklad a ani inak zasahovať do jej funkcionalít. Portál nie je poskytovaný pod niektorou z voľne šíriteľných licencií (GNU GPL a iné voľne šíriteľné licencie).
 • 4. Modifikácia Portálu
  1. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť, doplniť, pozastaviť alebo ukončiť prevádzkovanie stránky alebo akejkoľvek jej časti. Takisto si vyhradzujeme právo pridať nové obmedzenia vzťahujúce sa na používanie stránky.
  2. Nie ste oprávnený domáhať sa akýchkoľvek nárokov, škôd, strát alebo odškodnenia voči autorovi stránky v súvislosti so zmenou, doplnením, pozastavením alebo ukončením prevádzkovania stránky alebo akejkoľvek jej časti alebo v súvislosti s Vašim používaním stránky.
 • 5. Zodpovednosť
  1. Autor stránky neposkytuje žiadne z nasledovných záruk a vyhlásení:
   1. stránka bude poskytovaná včas, bez prerušenia a bez chýb;
   2. stránka bude kompatibilná a bude bez vád spolupracovať s iným hardvérom, softvérom, systémom alebo dátami;
   3. chyby stránky budú odstránené riadne a včas;
  2. Autor stránky nezodpovedá za vady stránky a neposkytuje záruku za akosť stránky (zmluvné strany vylučujú pôsobnosť § 562 Obchodného zákonníka vo vzťahu k stránke).
  3. Stránka sa prevádzkuje a poskytuje v stave v akom je (as is) bez akýchkoľvek záruk a vyhlásení.
  4. Autor stránky nezodpovedá za Vašu interakciu a komunikáciu s inými užívateľmi stránky realizovanú prostredníctvom stránky alebo na jej základe. Akékoľvek takéto vzťahy medzi Vami a inými užívateľmi stránky alebo tretími stranami urobenými alebo realizovanými prostredníctvom stránky alebo na jej základe vznikajú a sú uzatvárané výlučne medzi Vami a takýmito osobami.
  5. Autor stránky v žiadnom prípade nezodpovedá za žiadne priame, nepriame, náhodné alebo následné škody (vrátane ušlého zisku), poškodenia dobrého mena alebo dát vyplývajúce z používania stránky, dostupnosti, spoliehania sa na užívanie, vlastnosti a funkcie stránky, nemožnosti užívať stránku, zmeny alebo zablokovania stránky a to i v prípade, že ste nás na túto skutočnosť upozornili.
  6. Autor stránky nenesie zodpovednosť za chybovosť, výluky alebo výpadky stránky, ktoré sú spôsobené chybovosťou, výlukami alebo výpadkami Vašich systémov, verejnej komunikačnej siete alebo dodávok elektrickej energie.
  7. Pokiaľ je Vám na stránke poskytovaná určitá záruka podľa príslušnej jurisdikcie v takom prípade Vám poskytujeme výlučne záruku v tomto rozsahu a v ostatnom rozsahu záruku vylučujeme.
 • 6. Záverečné ustanovenia
  1. Nie ste oprávnený previesť alebo postúpiť akékoľvek práva z týchto podmienok na tretiu osobu bez súhlasu autora stránky.
  2. Tieto podmienky obsahujú úplnú a jedinú dohodu medzi Vami a meskanievlakov.tk ohľadom používania stránky a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce písomné alebo ústne dohody alebo dojednania medzi Vami a meskanievlakov.tk ohľadom používania stránky.
  3. Žiadne neuplatnenie akéhokoľvek práva alebo nároku podľa týchto podmienok zo strany meskanievlakov.tk neznamená zrieknutie sa alebo vzdanie sa tohto práva a meskanievlakov.tk je oprávnené kedykoľvek takéto právo alebo nárok uplatniť.
  4. Na základe týchto Podmienok vzniká medzi Vami a meskanievlakov.tk zmluvný vzťah, ktorý sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky spory týkajúce sa nárokov vyplývajúcich z týchto podmienok alebo používania stránky či súvisiace s týmito podmienkami alebo stránkou budú výlučne v kompetencii súdov Slovenskej republiky. Vy aj meskanievlakov.tk súhlasíte s tým, že takéto spory budú podliehať jurisdikcii týchto súdov.
  5. V prípade otázok nás môžete kontaktovať na adrese meskanievlakov@gmail.com.

 1. Stránka meskanievlakov.tk používa súbory cookies na získavanie informácií o užívateľoch. Cookies je malý dátový súbor, ktorý sa ukladá vo Vašom zariadení (napr. v mobilnom zariadení alebo počítači) pri používaní stránky a na určitý čas uchováva informácie o Vašich zariadeniach, krokoch a nastaveniach. Súbor cookies umožní stránke pri ďalšej návšteve rozpoznať Váš prehliadač alebo ukladať Vaše nastavenia a iné informácie. Je to bežná prax väčšiny webových portálov.
 2. Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke http://www.allaboutcookies.org/. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom zariadení. Váš prehliadač Vám môže umožniť nastaviť ako má spracovávať cookies vrátane možnosti používanie cookies úplne zakázať alebo vždy žiadať od Vás súhlas s použitím konkrétneho cookies súboru. Berte však na vedomie, že niektoré časti stránky nemusia bez použitia cookies pracovať správne alebo niektoré funkcionality nemusia byť dostupné vôbec.
 3. Stránka môže umiestniť do Vášho zariadenia vlastné súbory cookies, pričom informácie a údaje získané z týchto súborov sa spravujú podmienkami ochrany súkromia.
 4. V rámci stránky môžeme používať dva druhy Cookies, tzv. persistent cookies alebo session cookies. Zatiaľ čo session cookies sa vymažú po zavretí Vášho prehliadača, persistent cookies zostanú vo Vašom zariadení aj po zavretí Vášho prehliadača a použijú sa pri Vašej ďalšej návšteve stránky.
 5. Portál môže používať aj iné nástroje na sledovanie a zisťovanie informácií o užívateľoch s podobnou funkcionalitou (napr. web beacony, Flash cookies, sledovacie URL).
 6. Stránka používa cookies a podobné sledovacie nástroje na viacero účelov, najmä za účelom:
  1. sprístupnenia, prevádzkovania stránky a jej funkcionalít v požadovanej kvalite a komforte pre užívateľa,
  2. sprístupnenia, prevádzkovania stránky a jej funkcionalít na rôznych webových stránkach, zariadeniach a prehliadačoch;
  3. monitorovania a analýzy výkonu, prevádzky a efektivity stránky a jej zlepšenia, napr. koľko návštevníkov (užívateľov) bolo na stránke či aké prehliadače používajú;
  4. zabránenia zneužitia stránky a prevencie a odhalenia podvodného alebo inak nevhodného správania.
 7. Na stránke umiestňujeme tiež súbory cookies tretích strán najmä analytické cookies (Google Analytics), ktoré umožňujú analyzovať, ako návštevníci (užívatelia) stránku používajú, ďalej cookies sociálnych sietí (Facebook, Google+), ktoré zlepšujú a zjednodušujú užívateľské rozhranie stránky. Údaje z týchto cookies získavajú priamo ich prevádzkovatelia a meskanievlakov.tk k ním nemá prístup.

Na účely týchto podmienok majú nasledovné pojmy tento význam:

Osobné údaje“ znamenajú všetky osobné údaje, ktoré sa vzťahujú ku konkrétnej žijúcej fyzickej osobe, ktorá je identifikovateľná alebo by prostredníctvom týchto údajov mohla byť identifikovaná a ktoré spracúva meskanievlakov.tk na niektorý z účelov uvedených v týchto Podmienkach ochrany súkromia.

Prevádzkovateľ“ znamená konkrétnu osobu, ktorá určuje účel spracúvania Osobných údajov a je ním receptik.sk v súlade s týmto Podmienkami ochrany súkromia.

Sprostredkovateľ“ znamená iná osoba ako Prevádzkovateľ v danom prípade, ktorá v mene Prevádzkovateľa v konkrétnom prípade spracúva Osobné údaje.

GDPR“ znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Stránka“ znamená webové stránky, ktorých prevádzkovateľom je Prevádzkovateľ prevádzkovaných na internetovej doméne meskanievlakov.tk. Stránka zahŕňa všetky a akékoľvek časti webovej stránky, jej podstránok, ich obsah, zdrojové a strojové kódy tak ako je v akomkoľvek čase dostupná a prevádzkovaná na vyššie uvedenej doméne.

Prehlásenie: autor ako prevádzkovateľ stránky nie je na účely spracovávania osobných údajov právnicka osoba ani organizácia, preto nie je povinný dodržiavať ustanovenia zavedené do platnosti 25.5.2018 formou GDPR a novelizáciou Zákona o ochrane osobných údajov. Autor z uvedeného dôvodu nevyžaduje od užívateľov žiadne vstupné osobné údaje pre používanie stránky okrem nižšie uvedených údajov ktorými nie je možné identifikovať konkrétnu žijúcu fyzickú osobu.

 • 1. Osobné údaje, ktoré získame z Vášho používania stránky
 • Stránka môže získavať len údaje, ktoré umožňujú Vašu identifikáciu nepriamo. Ide predovšetkým o nasledujúce údaje:

  1. informácie a dáta zo zariadení, ktoré používate na prístup na stránku, ktoré môžu zahŕňať všeobecné informácie o Vašom zariadení;
  2. dáta logov, ktoré predstavujú dáta a informácie, ktoré naše servery automaticky ukladajú kedykoľvek pristupujete k stránke (najmä IP adresa, čas prístupu, údaje o hardware a software, ktorý používate, počet klikov, stránky, ktoré uvidíte alebo ich poradie a čas, ktorý na stránkach strávite a iné);
  3. údaje o Vašom používaní stránky;
  4. informácie získané prostredníctvom súborov cookies, a to vrátane cookies prevádzkovateľov sociálnych sietí;
  5. informácie získané monitorovaním aktivít užívateľov na stránkach tretích strán (ako napr. vyhľadávačoch a sociálnych sieťach);
  6. informácie, ktoré získame prostredníctvom sociálnych pluginov prevádzkovaných tretími stranami, napr. Facebook „Páči sa mi“ (Like Button) a podobné.

  Vyššie uvedené údaje neumožňujú samo o sebe identifikovať konkrétnu žijúcu fyzickú osobu.

 • 2. Akým spôsobom Vaše osobné údaje spracúvame?
 • Stránka spracúva Vaše Osobné údaje v rozsahu a v súlade s týmito Podmienkami ochrany súkromia a za účelom uvedeným nižšie v týchto Podmienkach ochrany súkromia.

  Stránka spracúva Vaše Osobné údaje vrátane údajov získaných z Vášho používania stránky špecifikovaných vyššie na účely poskytovania, zlepšovania a optimalizáciu prevádzky stránky, na zvýšenie komfortu pri ich používaní, na zabezpečenie technickej podpory stránky, analytického a štatistického vyhodnotenia používania stránky a profilovania, zistenia a zabránenia zneužívania stránky (vrátane prevencie pred podvodmi, bezpečnostnými incidentami a inými podobnými aktivitami), vyhodnotenia rizík a plnenia zákonných povinností.

  Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade náš oprávnený záujem na zaistení riadnej prevádzky stránky a optimalizácií jeho funkcionalít.

  Takémuto spracúvaniu môžete zabrániť zakázaním používania alebo ukladania súborov cookies na Vašom zariadení tým, že zmeníte nastavenie Vášho prehliadača. Niektoré funkcie stránky však potom nemusia fungovať správne.

  Môžete tiež odstrániť súbory cookies, ktoré sa uložili na Vašom zariadení. Môžete tiež zvoliť prehliadanie nášho Portálu v „privátnom režime“, ktorý obmedzí rozsah údajov ukladaných súbormi cookies.

 • 3. Vaše práva v súvislosti s ochranou Osobných údajov?
 • Ako dotknutá osoba máte vo vzťahu k spracúvaným Osobným údajom nasledovné práva.

  • Právo na prístup k údajom
  • Máte právo požadovať od autora stránky potvrdenie o tom, či sa Vaše Osobné údaje spracúvajú a žiadať o sprístupnenie týchto Osobných údajov a informáciu o

   • účele spracúvania Osobných údajov;
   • kategórii spracúvaných Osobných údajov;
   • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť Osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné;
   • dobe uchovávania Osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia;
   • práve požadovať od autora stránky opravu Osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie Osobných údajov;
   • práve podať návrh na začatie konania o ochrane Osobných údajov;
   • zdroji Osobných údajov, ak sa Osobné údaje nezískali od Vás;
   • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania najmä informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania Osobných údajov pre dotknutú osobu.
  • Právo na opravu
  • Máte právo požadovať od autora stránky aby bez zbytočného odkladu opravil nesprávne Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a so zreteľom na účel spracúvania Osobných údajov aj právo na doplnenie Vašich neúplných Osobných údajov.

  • Právo na vymazanie
  • Máte právo požadovať od autora stránky aby bez zbytočného odkladu vymazal Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú ak:

   • už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali;
   • ste odvolali svoj súhlas s ich spracúvaním a ak neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie;
   • namietate ich spracúvanie;
   • sa Vaše Osobné údaje získali nezákonne,
   • je dôvod pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná; alebo
   • boli Osobné údaje získane v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti od receptik.sk podľa čl. 8 ods. 1 GDPR (ponuka služieb informačnej spoločnosti dieťaťu).
  • Právo na obmedzenie spracúvania
  • Máte právo požadovať od autora stránky aby obmedzila spracúvanie Vašich Osobných údajov ak:

   • namietate správnosť Osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho stránke overiť správnosť Osobných údajov;
   • spracúvanie Osobných údajov je nezákonné a namietate vymazanie Osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
   • stránka už nepotrebuje Osobné údaje na účel spracúvania Osobných údajov, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie alebo obhajovanie právnych nárokov;
   • ste namietali voči spracúvaniu Vašich Osobných údajov až do doby kým stránka overí, či oprávnené dôvody na jeho strane prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.
  • Právo na prenosnosť Osobných údajov
  • Máte právo požadovať od autora stránky aby Vám poskytol Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo požadovať aby autor stránky preniesol tieto Osobné údaje inému prevádzkovateľovi ale len v prípade, že právnym základom pre ich spracúvanie je Váš súhlas alebo plnenie zmluvy a zároveň spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

  • Právo namietať
  • Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich Osobných údajov vrátane profilovania, ktoré je vykonávané na právnom základe, ktorým je náš oprávnený záujem. Na základe Vašej námietky vyhodnotíme, či s ohľadom na Vašu konkrétnu situáciu, prevažuje ochrana Vášho oprávneného záujmu, Vašich práv a slobôd nad našimi oprávnenými záujmami, ktoré sledujeme spracúvaním Vašich Osobných údajov alebo ak oprávneným dôvodom je preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov.

   Máte právo namietať spracúvanie Osobných údajov na účely priameho marketingu.

   Máte právo odvolať kedykoľvek súhlas so spracúvaním Osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Osobných údajov vykonávaného na jeho základe pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu sa netýka spracúvania Osobných údajov vykonávaných receptik.sk na inom právnom základe ako na základe Vášho súhlasu.

  • Práva iniciovať konanie o ochrane Osobných údajov
  • Máte právo iniciovať konanie o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo iným dozorným orgánom v mieste bydliska.

 • 4. Bezpečnosť
  1. Všetky Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a spracúvame, sú chránené primeranými technickými prostriedkami a bezpečnostnými opatreniami, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu alebo zneužitiu týchto Osobných údajov. Neustále zlepšujeme a implementujeme nové administratívne, technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie primeranej bezpečnosti Osobných údajov.
  2. Bez ohľadu na všetky naše opatrenia je potrebné mať na pamäti, že prenos dát cez verejnú sieť internetu ani akékoľvek ukladanie elektronických dát nemôže byť 100% bezpečné.
  3. Časti stránky môžu obsahovať odkazy na webové stránky a služby tretích strán, ktoré nie sú vlastnené alebo prevádzkované autorom stránky. Autor stránky nemá žiadnu kontrolu na týmito webovými stránkami a službami. Tieto webové stránky môžu používať vlastné nástroje na získavanie informácií a údajov o Vás vrátane Vašich Osobných údajov.
 • 5. Zmeny Podmienok
  1. Sme oprávnení tieto Podmienky ochrany súkromia kedykoľvek meniť alebo upravovať.
  2. Ak urobíme akékoľvek zmeny v týchto Podmienkach ochrany súkromia, umiestnime nové Podmienky ochrany súkromia na stránke a podľa potreby Vás o zmene Podmienok ochrany súkromia budeme informovať.
  3. Takto zmenené Podmienky ochrany súkromia budú platné a účinné od momentu, ktorý určíme ako deň ich platnosti a účinnosti a používaním stránky (každou návštevou stránky) vyjadrujete súhlas s týmito novými Podmienkami ochrany súkromia.
 • 6. Kontaktujte nás
 • Ak máte otázky, dotazy alebo žiadosti k týmto Podmienkam ochrany súkromia, chcete odvolať súhlas alebo uplatniť Vaše práva, kontaktujte nás prostredníctvom emailovej správy na emailovej adrese meskanievlakov@gmail.com.